Diensten 2018-07-10T13:22:13+00:00

Onze zienswijze.

Wij zijn van mening dat consultancy & change management direct resultaat voor onze klanten moet opleveren. Dat betekent dat wij niet alleen graag een strategie of advies uitwerken, maar ook daadwerkelijk de regie willen voeren over de implementatie tot en met het resultaat (de business waarde) voor onze klanten. Naast onze ervaring en het eigenaarschap wat wij nemen speelt onze onafhankelijkheid een grote rol om voor onze klanten het verschil te maken.

Waarde creatie.

BluPoint richt zich op het realiseren van waarde voor onze klanten. Wij helpen onze klanten in het verbeteren, optimaliseren en (geheel) vernieuwen van hun business. Waarbij wij bij voorkeur van strategie tot realisatie betrokken zijn, om ook de resultaten waar te maken. Kenmerkend voor veranderingen vandaag de dag is dat ze niet geïsoleerd zijn, maar de organisatie integraal raken (mens, organisatie, processen en systemen). Dit is ook waarom wij over change management spreken en op al deze facetten acteren, dit vergt andere en bredere vaardigheden dan traditioneel projectmanagement en consultancy. Grofweg maken wij een onderscheid in drie categorieën van change management, op basis van de impact van de verandering, maar altijd in relatie tot organisatie doelstellingen.

Business Transformation – wij helpen onze klanten in het realiseren van business transformaties. Voorbeelden hiervan zijn verregaande vormen van digitalisering, waarbij de impact alle onderdelen raakt (mens, organisatie, processen en systemen). Maar ook de ontwikkeling en implementatie van een nieuw business- of marktmodel zijn voorbeelden van business transformatie.

Business Redesign – een steeds sneller veranderende omgeving stelt ook continu eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Ook nieuwe technologieën maken het mogelijk om organisaties en business modellen te herontwerpen, waardoor organisaties beter in staat zijn om hun doelstellingen te realiseren en dit ook continu moeten nastreven. Deze aanpassingen raken wederom veelal de hele organisatie (mens, organisatie, processen en systemen).

Business Improvement – binnen elke organisatie zijn verbeterpunten te adresseren die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. Cruciaal is om hiervoor realistische onderbouwing op te stellen wat de business waarde is, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving vallen ook in deze categorie.

Waar is BluPoint goed in?

BluPoint is in staat om haar diensten te realiseren door gebruik te maken van verschillende managementrollen. Deze rollen worden gebruikt om de beschreven diensten te leveren teneinde waarde te creëren voor de klant.

Programma management

Programmamanagement is bij uitstek geschikt voor het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie. Het gaat daarbij om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke aansluiting is met de strategie van het bedrijf. De vele lijnactiviteiten en projecten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de omgeving, maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van de lijnorganisatie en het management vergt.

 • Uitermate geschikt voor complexe situaties

 • Begeleiding bij projecten waar nog veel onzekerheid heerst

 • Verlagen van risico’s

Project management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van de betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verlangde prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.

 • Professionele organisatie van projecten

 • Begeleiding door zeer ervaren project leiders

 • Realiseren van het gewenste doel

PMO

BluPoint is overtuigd van het belang van professioneel Project Management Office (PMO). Vaak wordt PMO alleen ingezet voor administratieve ondersteuning, terwijl  een goed ingericht Project Management Office essentieel is voor het succesvoller uitvoeren van projecten. Waar vroeger een project manager alles zelf deed, zie je nu speciale functies ontstaan, zoals Project Officer, hoofd PMO, project assistent en meer. De PMO’er draagt zorg voor de ondersteuning van projectorganisatie met de uitvoering van de projecten, portfolio’s of programma’s.

 • Professioneel projectmanagement office

 • Essentieel voor het succesvol uitvoeren van projecten

 • Veel meer dan enkel administratieve ondersteuning

Product owning

In deze rol is BluPoint, namens de organisatie, actief de eigenaar van het product waar het project om draait. Dit kan zowel op strategisch niveau als operationeel niveau zijn. Professionele product owners, welke onlosmakelijk verbonden zijn met Agile werken, zorgen voor het succes van het product gedurende de gehele levenscyclus. Waarde creatie voor de klant staat hier centraal door zorg te dragen dat het product waardevol is voor de klant en haar gebruikers. Dit leidt ertoe dat een product owner die naar behoren functioneert onmisbaar is voor het succes van het ontwikkeltraject.

 • Acteert op zowel strategisch als operationeel niveau

 • Creatie van de gewenste waarde

 • Product owners dragen bij aan het succes van het product

Management Consulting

Management consulting, hetzij business consulting of organisatieadvies, wordt omschreven als het leveren van advies of het implementeren van diensten aan het management van organisaties teneinde de doeltreffendheid van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele procedures te verbeteren. De managementconsultants van BluPoint kunnen bijdragen aan de strategische ontwikkeling en noodzakelijke verandertrajecten van de organisatie in kwestie. Naast het uitdenken van organisatieverbeteringen, behoort de professionele implementatie daarvan ook tot het takenpakket van de managementconsultant.

 • Professioneel organisatieadvies

 • Sparringpartner op managementniveau

 • Uitdenken en implementatie van organisatie verbeteringen