Bouwstenen Change management Model 2018-04-09T15:58:35+00:00

Organisatie Cultuur.

De Organisatie Cultuur is een core change component van het BluPoint Change Management ModelEen assessment van de Cultuur moet vroeg gedaan worden om veranderingsbereidheid, te overkomen obstakels en conflicten helder te hebben en een transitieplan op te stellen. 

Inspiratie & Motivatie.

Ook Inspiratie & Motivatie is een core component. Het zijn twee concepten met een sterke overlap, waarbij Motivatie voornamelijk een pulling force betreft, terwijl Inspiratie veelal een driving force is. Motivatie & Inspiratie hebben rechtstreeks invloed op gedrag van betrokkenen en spelen daarom een rol bij het initiëren van een verandering, het daadwerkelijk doorvoeren van een verandering, alsook het borgen van de veranderde situatie. Een helder en eenduidig beeld van de aanleiding (waarom) en visie (waar naar toe) is hierbij een belangrijk instrument.

Eigenaarschap & Divergentie.

Daarnaast kent het component Eigenaarschap & Divergentie 3 belangrijke eigenschappen: Zelfsturing, Zelforganisatie en Onzekerheid en orde tegelijk. BluPoint laat haar professionals vrij om hun eigen manier te kiezen voor succesvol resultaat voor de klant. Zij zijn eigenaar van hun werk en creatief in oplossingen voor complexe uitdagingen. Zij stellen het projectteam in staat stellen te excelleren. Theory U geeft hen hierbij handvatten om tot fundamentele veranderingen te komen.

Houding & Gedrag.

De wereld om ons heen verandert continu. Dat maakt Houding & Gedrag tevens een core change component van het BluPoint Change Management Model. Snelle technologische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties zich continu aan te passen om te overleven. Organisatieveranderingen, in de brede zin van het woord, zijn hierdoor vaker nodig en volgen elkaar in hoog tempo op. We kennen echter allemaal de voorbeelden van succesvolle, maar ook minder succesvolle organisatie veranderingen.

Vaardigheden & Competenties.

Bovendien spelen Vaardigheden & Competenties een belangrijke rol binnen Change Management. De traditionele benadering van de juiste skills en competenties is het geven van een ‍‍proces training ‍‍om een nieuwe rol uit te kunnen voeren. De BluPoint change manager richt zich echter ‍‍al vroeg ‍‍op de fit & gap tussen de aanwezige en benodigde competenties en rollen. Hierdoor‍‍ kan het benodigd zijn dat profielen en aanname beleid herzien worden‍‍.‍‍
De focus op de benodigde vaardigheden en competenties begint dus al vroeg in het traject en niet pas richting Go Live.

Stakeholdermanagement & Communicatie.

Tot slot vormen Stakeholdermanagement & Communicatie een aanmerkelijk component. Stakeholder/Belanghebbende is een persoon of groep die een belang heeft bij of invloed heeft op de resultaten van het project en daarom in meer of mindere mate betrokken dient te worden bij het project. Communicatie is het overbrengen van een bepaald begrip of een bepaalde inhoud vanuit een zender naar een ontvanger door middel van informatie.